Список питань ЗНО з фізики .

1. Учні на уроці фізкультури грають у волейбол. Визначте максимальну висоту відносно рук гравців, якої досягає м’яч, якщо відомо, що в польоті між двома ударами він перебуває 2 с. Вважати, що g=10 м/с2.

А

Б

В

Г

20м

10м

5 м

2,5 м


Відповідь

2.Визначте час вільного падіння тіла з висоти 320 м. Вважати, що g=10 м/с2.

А

Б

В

Г

4 с

8 с

10 с

16 с


Відповідь

3. Тіло кинули під кутом до горизонту. Укажіть, у якій точці траєкторії кінетична енергія тіла найменша.

А у верхній

Б у початковій

В у кінцевій

Г не змінюється протягом польоту


Відповідь

4. Рух тіла описано рівнянням х = -5 + 2t + Зt2, де всі величини виражено в одиницях СІ. Визначте проекцію швидкості тіла на вісь ОХ через 3 секунди після початку руху.

А

Б

В

Г

6 м/с

20 м/с

27 м/с

28 м/с


Відповідь

5.Визначте, яка із зображених  на рисунку залежностей свідчить про прямолінійний рух тіла.zno_5

Відповідь

6. Установіть, який із графіків залежності прискорення тіла від часу, що рухається прямолінійно, відповідає рівноприскореному руху.zno_6


Відповідь

7. Для прямолінійного руху за графіком залежності проекції прискорення тіла від часу визначте графік залежності проекції швидкості цього тіла від часу. vох=5 м/с.

 

 

 

 

 

zno_7

Відповідь

8.  За поданим графіком залежності проекції швидкості тіла від часу знайдіть відповідний графік залежності координати тіла від часу. Початкова координата тіла х = 0.

Описание: E:\Решение задач on-line\media\image6.png


 

 

 

zno_8

Відповідь

9. За поданим графіком залежності проекції швидкості тіла від часу знайдіть відповідний графік залежності координати тіла від часу. Початкова координата тіла х = 0. Описание: E:\Решение задач on-line\media\image9.png

 

 

 

 

zno_9

Відповідь

10. За поданим графіком залежності координати тіла від часу визначте можливий графік залежності проекції швидкості цього тіла від часуОписание: E:\Решение задач on-line\media\image10.jpeg

 

 

 

 

А

Б

В

Г

zno_10 A

zno_10 B

zno_10 V

zno_10 G


Відповідь

11. За поданим графіком залежності координати тіла від часу визначте можливий графік залежності проекції швидкості цього тіла від часу Описание: E:\Решение задач on-line\media\image15.jpeg

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

zno_11 A

zno_11 B

zno_11 V

zno_11 G

Відповідь

12. Два однакові диски обертаються навколо своєї осі. Точки на краю першого диска мають в 4 рази менше нормальне прискорення, ніж точки на краю другого диска. Знайдіть відношення періоду обертання першого диска до періоду обертання другого диска

А

Б

В

Г

4

2

0,5

0,25


Відповідь

13. Правильно продовжте твердження: переміщення тіла, що обертається, за період дорівнює

А довжині кола.

Б радіусу кола.

В нулю.

Г діаметру кола.

Відповідь

14. Тіло, що рухається по колу, робить один повний оберт за 4 с. Визначте кутову швидкість тіла.

А

Б

В

Г

0,25 рад/с

3,14 рад/с

1,57 рад/с

0,79 рад/с


Відповідь

15. Тіло обертається з кутовою швидкістю 1,57 рад/с. Визначте період обертання тіла.

А

Б

В

Г

2 c

3,14 с

5 с

4 с


Відповідь

16. Трактор масою 8 т рухається по мосту зі швидкістю 36 км/год. Визначте силу тиску трактора на середину мосту, якщо міст опуклий і має радіус 200 м. Вважайте, що g = 10 м/с2.

А

Б

В

Г

84 кН

80 кН

76 кН

72 кН


Відповідь

17. Трактор рухається по мосту зі швидкістю 36 км/год. Визначте масу трактора, якщо сила тиску трактора на середину опуклого мосту радіусом 200 м дорівнює 76 кН. Вважайте, що g = 10 м/с2.

А

Б

В

Г

7,6 т

8 т

8,4 т

8,8 т


Відповідь


18. Укажіть, у якому з перелічених нижче випадків спостерігається явище інерції.

А Камінь вільно падає.

Б Супутник рухається по орбіті.

В Автомобіль рухається рівномірно прямолінійно.

Г У момент старту ракети космонавт відчуває перевантаження


Відповідь

19. З яким із названих тіл можна зв’язати початок координат інерціальної системи відліку.

А автомобіль, що розганяється

Б поїзд, що виконує поворот

В яблуко, що вільно падає на землю

Г шайба, що без тертя прямолінійно ковзає по льоду


Відповідь

20. Визначте модуль результуючої всіх діючих на автомобіль сил, якщо маса автомобіля дорівнює 800 кг, а рівняння його руху х = 2 + 3 t + 4t

А

Б

В

Г

3200 Н

6400 Н

800 Н

2100 Н


Відповідь

21. Як зміниться гравітаційна сила взаємодії двох тіл однакової маси, якщо половину маси першого тіла перенести на друге?

А

Б

В

Г

зменшиться на 50%

зменшиться на 25%

збільшиться на 50%

збільшиться на 25%


Відповідь

22. Балка довжиною 5 м під дією сил, прикладених до її кінців, стиснулася на 2 см. Визначте відносне стискання   балки.

А

Б

В

Г

0,001

0,004

0,01

0,04


Відповідь

23. Визначте загальну масу смугастого циліндричного вантажу. Призматичні вантажі на фото мають масу по 100 г кожен.

 

А

Б

В

Г

300 г

200 г

150 г

250 г


Відповідь

24. Обчисліть момент сили тяжіння, яка діє на правий вантаж, відносно горизонтальної осі, що проходить через точку А перпендикулярно до рейки. Період сітки, накладеної на фото, дорівнює 5 см.

Описание: E:\Решение задач on-line\media\image20.jpeg

А

Б

В

Г

1 Н-м

1,1 Н-м

1,2 Н-м

0 Н-м


Відповідь

25. Обчисліть масу вантажу 2, якщо момент сили тяжіння цього вантажу відносно горизонтальної осі, що проходить через точку А перпендикулярно до рейки, дорівнює 0,55 Н-м. Період сітки, накладеної на фото, дорівнює 2,5 см. Вважайте, що g = 10 м/с2.

 

 

А

Б

В

Г

50 г

100 г

200 г

500 г

Відповідь


26. Визначте масу бруска, що висить на нитці. Вважайте, що g =10 м/с2. А


А

Б

В

Г

180 г

110 г

90 г

45 г

Відповідь

27. Вантаж масою 5,19 кг підвішено до невагомих стержнів (див. рисунок). З’єднання в точках А, В, С є шарнірними. Довжина стержня АВ становить 70 см, довжина стержня ВС – 35 см. Визначте силу, що стискає стержень АВ. Вважайте, що g = 10 м/с2, √3=1,73.

 


А

Б

В

Г

20 Н

30 Н

50 Н

60 Н

 

Відповідь

28. Вантаж масою 2,25 кг підвішено до невагомих стержнів (див. рисунок). З’єднання у точках А, В, С є шарнірними. Кут ВАС дорівнює 30°. Визначте силу, що розтягує стержень АВ. Вважайте, що g = 10 м/с2.

 

 

А

Б

В

Г

11,25 Н

22,5 Н

33,75 Н

45 Н


Відповідь

29. Автомобіль масою 3 т рухається рівномірно зі швидкістю 36 км/год. Визначте потужність, яку розвиває двигун автомобіля, якщо коефіцієнт тертя 0,06. Вважайте, що g = 10 м/с2.

А

Б

В

Г

2,5 Вт

0,2 кВт

60 кВт

18 кВт


Відповідь

30. Визначте, яку роботу виконує людина, повільно піднімаючи на 60 см під водою камінь масою 50 кг і об’ємом 0,02 м3. Густина води дорівнює 103 кг/м3. Вважайте, що g = 10 м/с2.

А

Б

В

Г

360 Дж

300 Дж

180 Дж

120 Дж


Відповідь

31. Літак масою 20 т летів протягом 1 год горизонтально зі сталою швидкістю 360 км/год. Сила тяги двигунів дорівнювала 10 кН. Визначте роботу, здійснену за цих умов силою тяжіння. Вважайте, що g = 10 м/с2.

А

Б

В

Г

-3,6·109 Дж

3,6·109 Дж

0 Дж

7,2·1010 Дж

 

Відповідь

32. Літак масою 20 т летів протягом 1 год горизонтально зі сталою швидкістю 360 км/год. Сила тяги двигунів дорівнювала 10 кН. Визначте роботу, здійснену підіймальною силою за цих умов. Вважайте, що g = 10 м/с2.

А

Б

В

Г

-3,6·109 Дж

3,6·109 Дж

0 Дж

7,2·1010 Дж


Відповідь

33. На коротке плече важеля довжиною 16 см діє сила 100 Н. Щоб підняти вантаж, до довгого плеча довжиною 80 см було прикладено силу 25 Н. Визначте ККД важеля

А

Б

В

Г

65 %

75 %

80 %

90 %


Відповідь

34. Брусок тягнуть угору похилою площиною. Рух бруска є рівномірним. Визначте ККД цієї похилої площини, якщо її довжина дорівнює 0,5 м, а висота – 0,2 м. Результати зважування бруска подано на фото, розміщеному праворуч. Вважайте, що g = 10 м/с2.

 

А

Б

В

Г

85 %

80 %

75 %

50 %


Відповідь

35. Спочатку брусок, навантажений тягарцями, рівномірно тягли по горизонтальній рейці (див. фото 1). Потім цей брусок разом з тягарцями зважили (див. фото 2). Визначте за результатами вимірювань коефіцієнт тертя між бруском і рейкою.

 

А

Б

В

Г

0,04

0,025

0,4

0,25


Відповідь

36. Пластилінова кулька вільно падає на підлогу без початкової швидкості. Укажіть графік, що відображає залежність потенціальної енергії цієї кульки від часу.

zno_36
Відповідь

37. Укажіть графік, на якому відображено залежність кінетичної енергії тіла від квадрата швидкості його руху.

zno_37
Відповідь

38. Визначте об’єм тіла, якщо при зануренні його в рідину густиною 103 кг/м3 на нього діє сила Архімеда величиною 2·104 Н. Вважайте, що g =10 м/с2.

А

Б

В

Г

2 м3

1  м3

0,5  м3

0,2  м3

 


Відповідь

39. Повітряну кулю об’ємом 200 м3 наповнено теплим повітрям. Куля з підвішеним до неї вантажем плаває на невеликій висоті над землею, де густина зовнішнього повітря дорівнює 1,3 кг/ м3. Загальна маса оболонки кулі та вантажу, що підвішений до кулі, становить 100 кг. Визначте густину повітря всередині кулі.

А

Б

В

Г

1,25 кг/ м3

 

0,8 кг/ м3

0,5 кг/ м3

0,05 кг/ м3

 


Відповідь

40. Товщина крижини дорівнює 40 см, а її площа – 8 м2. Визначте максимальну масу вантажу, з яким крижина може плавати в озері так, щоб вантаж залишався над поверхнею води. Густина льоду становить 900 кг/м3, а густина води дорівнює 1000 кг/м3.

А

Б

В

Г

3200 кг

2900 кг

1600 кг

320 кг

 


Відповідь

41. Швидкість течії води в широкій частині труби дорівнює 10 м/с. Визначте швидкість течії води у вузькій частині труби, діаметр якої в 4 рази менший від діаметра широкої частини.

А

Б

В

Г

40 м/с

160 м/с

2,5 м/с

80 м/с

 


Відповідь

42. Тепловою рівновагою називають такий стан системи, при якому

А робота, яку виконує система, дорівнює отриманій кількості теплоти.

Б усі параметри системи за відсутності зовнішніх впливів залишаються незмінними.

В система здійснює роботу, а її внутрішня енергія залишається без змін.

Г система отримує певну кількість теплоти, але не виконує роботу.


Відповідь

43. Визначте, як зміниться тиск ідеального газу внаслідок зменшення його об’єму в 2 рази і збільшення абсолютної температури в 2 рази.

А зменшиться в 2 рази

Б збільшиться в 2 рази

В збільшиться в 4 рази

Г зменшиться в 4 рази


Відповідь

44. Скільки води треба налити в посудину об’ємом 1 м3, щоб вона, після випаровування за температури 100 оС, створила тиск 106 Па. Молярна маса води дорівнює 18·10-3 кг/моль, R = 8,31 Дж/(моль·К).

А

Б

В

Г

~ 5,8 кг

~6,1 кг

~ 15,8 кг

~ 0,6 кг

 


Відповідь

45. У балоні знаходилося 0,3 кг гелію. Через деякий час у результаті витоку гелію та зменшення абсолютної температури на 10% тиск у балоні зменшився на 20%. Визначте, скільки молекул гелію просочилося із балону. NA=6·1023  моль-1; молярна маса гелію дорівнює 4·10-3  кг/моль

А

Б

В

Г

2·1024

4·1024

5·1024

6·1024

 


Відповідь

46. Початковий об’єм газу становить 60 л. Визначте, яким стане об’єм цієї маси газу, якщо абсолютна температура підвищиться від 300 К до 450 К, а тиск зменшиться в 2 рази

А

Б

В

Г

20 л

45 л

80 л

180 л

 


Відповідь

47. Визначте, якою буде абсолютна температура певної маси ідеального газу, якщо тиск газу збільшити на 25 %, а об’єм зменшити на 20 %. Початкова температура газу дорівнює 300 К.

А

Б

В

Г

165 К

300 К

315 К

435 К

 


Відповідь

48. На рисунку в системі координат V, Т зображено замкнутий цикл 1231, здійснений газом сталої маси. Визначте, який вигляд має графік цього циклу в системі координат р, V.

Описание: E:\Решение задач on-line\media\image32.png


Відповідь

49. На рисунку в системі координат р, Т зображено замкнутий цикл 12341, здійснений газом сталої маси. Установіть, який вигляд має графік цього циклу в системі координат V

 

.

zno_49
Відповідь

50. На рисунку в системі координат р, Vзображено замкнутий цикл 12341,здійснений газом сталої маси (лінії 23 та 41 - частини гіпербол). Установіть, який вигляд має графік цього циклу в системі координат р, Т

Описание: E:\Решение задач on-line\media\image36.png

 

zno_50
Відповідь

51. Визначте, під час якого із зазначених процесів з певною масою газу концентрація молекул газу не змінюється.

А

Б

В

Г

ізохорний процес

ізотермічний процес

адіабатний процес

ізобарний процес

Відповідь

52 Визначте, який із зазначених процесів з ідеальним газом міг бути ізотермічним.

А тиск і об’єм газу збільшилися вдвічі

 Б тиск газу зменшився вдвічі, а об’єм збільшився вдвічі

В тиск газу зменшився вдвічі, а об’єм збільшився в 4 рази

Г тиск і об’єм газу зменшилися вдвічі


Відповідь

53.  Правильно продовжте твердження. Внутрішня енергія тіла збільшиться, якщо

А підняти тіло на висоту 5 м.

Б надати тілу швидкості 5 м/с.

В нагріти тіло на 5 ºС.

Г сховати тіло до теплоізолюючої шафи


Відповідь

54.  Правильно продовжте твердження. Внутрішня енергія тіла зменшиться, якщо

А опустити тіло на 5 м.

Б охолодити тіло на 5 ºС.

В сховати тіло до теплоізолюючої шафи.

Г деформувати тіло під пресом.


Відповідь

55.  Визначте, яку швидкість повинна мати свинцева куля, щоб унаслідок удару в сталеву плиту куля нагрілась до температури плавлення. Температура кулі до удару дорівнювала 127 °С. Температура плавлення свинцю становить 327 °С, питома теплоємність свинцю дорівнює 121 Дж/(кг·К). Вважайте, що вся кінетична енергія витрачається на нагрівання кулі.

А

Б

В

Г

150 м/с

220 м/с

340 м/с

430 м/с


Відповідь

56.  На рисунку показані різні циклічні процеси, здійснені однією і тією самою масою газу. Визначте, під час якого циклу газ виконав найбільшу роботу

Описание: E:\Решение задач on-line\media\image37.png

 

 

 

А

Б

В

Г

цикл А

цикл Б

цикл В

цикл Г

 

Відповідь


57.  Два молі ідеального одноатомного газу розширюються без теплообміну з навколишнім середовищем. Температура газу при розширенні зменшилася на 10 °С. Визначте роботу, виконану газом при розширенні. R=8,31 Дж/(К-моль).

А

Б

В

Г

249,3 Дж

498,6 Дж

166,2 Дж

415,5 Дж


Відповідь

58.  Газ у циліндрах розширився з початкового в кінцевий стан трьома способами, як показано на рисунку. Порівняйте роботу, яку виконав газ при переході із стану А у стан В.Описание: E:\Решение задач on-line\media\image38.png

 


 

 

А    Виконана робота в        усіх випадках однакова.

Б     Найбільшу роботу                                    газ   виконав у спосіб 1.

В    Найбільшу роботу                                    газ   виконав у спосіб 2.

Г     Найбільшу роботу                                    газ   виконав у спосіб 3.

Відповідь

59.  Визначте, яку роботу виконує розріджений азот масою 56 г під час ізобарного нагрівання на 50 К. Молярна маса азоту дорівнює 28 г/моль, а універсальна газова стала 8,3 Дж/(моль · К).

А

Б

В

Г

208 Дж

332 Дж

830 Дж

3320 Дж


Відповідь

60.  На рисунку зображено робочий цикл теплового двигуна. Визначте корисну роботу, яку

здійснює двигун за один цикл.

Описание: E:\Решение задач on-line\media\image39.png

А

Б

В

Г

20 Дж

40 Дж

20 МДж

40 МДж

 


Відповідь

61.  Робоче тіло теплового двигуна за цикл отримує від нагрівника кількість теплоти, що дорівнює 3 кДж, та віддає холодильнику кількість теплоти, що дорівнює 2,4 кДж. Визначте ККД двигуна

А

Б

В

Г

20 %

25 %

80 %

75 %

 


Відповідь

62.  Робоче тіло теплового двигуна за цикл отримує від нагрівника деяку кількість теплоти та віддає холодильнику кількість теплоти, що дорівнює 2,4 кДж. Визначте, яку кількість теплоти отримує двигун за цикл від нагрівника, якщо ККД двигуна дорівнює 20 %.

А

Б

В

Г

15 кДж

12 кДж

9 кДж

3 кДж

 


Відповідь

63.  Температура нагрівника ідеальної теплової машини дорівнює 527 °С, а температура холодильника становить 7 °С Визначте, яку кількість теплоти має передати нагрівник робочому тілу, щоб машина виконала корисну роботу, що дорівнює 5,2 кДж.

А

Б

В

Г

0,07 кДж

3,4 кДж

5,27 кДж

8 кДж

 


Відповідь

64.  У звичайних умовах вода замерзає при температурі 0 °С. А краплинки води, з яких складаються хмари, починають замерзати тільки при охолодженні нижче мінус 17 °С. Укажіть, яке твердження це пояснює.

А у води погана теплопровідність

Б заважає сонячне випромінювання

В заважають сили поверхневого натягу

Г у хмарах відсутні центри кристалізації


Відповідь

65.  У рідину занурили одним кінцем відкриту вертикальну трубку радіусом 0,32 мм. Визначте вагу рідини, яка підніметься у трубці за умови повного змочування. Поверхневий натяг рідини дорівнює 0,05 Н/м. Вважайте, що π = 25/8.

А

Б

В

Г

0,05 мН

0,1 мН

20 мН

40 мН

 


Відповідь

66.  Дівчинка торкнулася пальцем до металевої кулі, встановленої на стержні електрометра, а потім піднесла з протилежного боку кулі наелектризовану паличку (фото 1). Коли дівчинка прибрала руку, а потім віднесла вбік паличку (фото ), то стрілка електрометра відхилилася. Визначте, що станеться із стрілкою електрометра, коли дівчинка знову піднесе ту ж наелектризовану паличку до металевої кулі, не торкаючись її ні рукою, ні паличкою (фото 3).

Описание: E:\Решение задач on-line\media\image40.jpeg


А Стрілка відхилиться ще більше.

Б Відхилення стрілки трохи зменшиться.

В Стрілка буде майже вертикальною.

        Г Положення стрілки не зміниться.

Відповідь

67.  Дівчинка торкнулася пальцем до металевої кулі, встановленої на стержні електрометра, а потім піднесла з протилежного боку кулі заряджену негативно паличку (фото 1). Коли дівчинка прибрала руку, а потім віднесла вбік паличку (фото 2), то стрілка електрометра відхилилася. Визначте, що станеться зі стрілкою електрометра, коли дівчинка вдруге піднесе іншу заряджену позитивно паличку до металевої кулі електрометра, не торкаючись її ні рукою, ні паличкою (фото 3).

Описание: E:\Решение задач on-line\media\image41.jpeg


А Стрілка відхилиться ще більше.

Б Відхилення стрілки трохи зменшиться.

В Стрілка буде майже вертикальною.

        Г Положення стрілки не зміниться.

Відповідь

68.  На рисунку зображено взаємне розташування трьох однакових за модулем зарядів. Укажіть напрям результуючої сили, що діє на другий заряд з боку першого та третього зарядів.Описание: image42

 

 


А

Б

В

Г

напрям А

напрям Б

напрям В

напрям Г

 


Відповідь

69.  Вважаючи електричне поле в проміжку між контактами батареї гальванічних елементів «Крона» однорідним, визначте модуль напруженості цього поля. ЕРС батареї дорівнює 9 В. Відстань між контактами становить 6 мм.

А

Б

В

Г

9 В/м

540 В/м

1,5 кВ/м

9 кВ/м

 


Відповідь

70.  Дощова крапля має заряд q1 = +1,5 нКл. Як зміниться модуль напруженості електричного поля краплі на відстані 10 см від неї, коли вона зіллється з іншою краплею, заряд якої q2 = - 0,5 нКл?

А

Б

В

Г

збільшиться в 1,5 раза

збільшиться в 1,33 раза

зменшиться в 3 рази

зменшиться в 1,5 раза

 


Відповідь

71.  У однорідне електричне поле напруженістю 10 кВ/м внесли точкове тіло із зарядом q = –20 нКл. Визначте модуль напруженості електричного поля, що встановилася після цього в точці А, розташованій на відстані 5 см від цього тіла.

 .1 ;ε =1. 

 

А

Б

В

Г

72 кВ/м

10 кВ/м

82 кВ/м

62 кВ/м

 


Відповідь

72.  Два конденсатори ємністю 10 мкФ і 20 мкФ були з’єднані у батарею за схемою, зображеною на рисунку 1. Потім ці самі конденсатори з’єднали за схемою, зображеною на рисунку 2. Визначте, як змінилася ємність батареї конденсаторів у результаті такої зміни їхнього з’єднання.

 

Описание: E:\Решение задач on-line\media\image44.jpeg


А

Б

В

Г

збільшилася

в 4,5 раза

збільшилася

в 4 рази

зменшилася

в 4 рази

зменшилася

в 4,5 раза

 

Відповідь


73.  Визначте загальну електроємність конденсаторів, з’єднаних так, як показано на схемі. Ємність кожного окремого конденсатора дорівнює 1 мкФ.

А

Б

В

Г

1 мкФ

2 мкФ

4 мкФ

5 мкФ

 


Відповідь

74. 74.  Визначте, яка напруженість електричного поля всередині ніхромового провідника площею поперечного перерізу 1,1 мм2, якщо сила струму в ньому 1 А. Питомий опір ніхрому дорівнює 1,1·10-6 Ом·м.

А

Б

В

Г

4 В/м

2 В/м

1 В/м

0,5 В/м

 


Відповідь

75. 75. Дротину протягують через волочильний верстат, у результаті чого її діаметр зменшується втричі, а маса залишається сталою. Визначте, як зміниться після цього опір дротини.

А

Б

В

Г

більшиться

в 3 рази

збільшиться

в 9 разів

збільшиться

в 27 разів

збільшиться

в 81 раз

 


Відповідь

76.  Три провідники з опором R1 = 2 Ом, R2 =3 Ом, R3 =3 Ом з’єднані так, як це показано на схемі. Покази вольтметра U2 = 9 В. Визначте, яка напруга між точками 1 і 2.


А

Б

В

Г

24 В

27 В

26 В

25 В

 


Відповідь
77.  Визначте опір ділянки електричного кола між точками А і В (див. рисунок).

А

Б

В

Г


Відповідь

78.  Визначте, у якому із запропонованих варіантів відповіді номери ламп розташовано в порядку зростання яскравості їхнього світіння. (Усі лампи однакові.)


А

Б

В

Г

1, 2, 3, 5

 

5, 3, 2, 1

 

3, 4, 5, 1

 

2,3, 5, 1

 

 


Відповідь

79.  Ділянка електричного кола складається з трьох однакових резисторів та вимикача (див. рисунок). Коли вимикач розімкнено, опір ділянки дорівнює 6 Ом. Яким буде опір ділянки електричного кола після замикання вимикача.


А

Б

В

Г

3 Ом

4,5 Ом

6 Ом

9 Ом

 

Відповідь

80.  Запобіжник розрахований на силу струму 1 А. Визначте, навантаження якої максимальної потужності можна вмикати через цей запобіжник до мережі з напругою 220 В

А

Б

В

Г

1 Вт

220 Вт

110 Вт

22 Вт

 


Відповідь

81.  У електронагрівачі, через який тече постійний струм, за певний час виділяється кількість теплоти, що дорівнює Q. Визначте кількість теплоти, що виділиться за вдвічі більший час у електронагрівачі з вдвічі більшим опором за умови, що величина сили струму залишається тією самою, що і в першому випадку

А

Б

В

Г

8Q

4Q

2Q

Q

 


Відповідь

82.  Два однакових конденсатори заряджені до напруги 200 В. Один із них розрядили за допомогою резистора. У результаті протікання розрядного струму резистор нагрівся на 5 °С. Інший конденсатор розряджають через два такі самі резистори, з’єднані паралельно. На скільки градусів нагріються резистори у другому випадку? Уважайте, що вся енергія електричного поля конденсатора перетворюється на внутрішню енергію резисторів.

А

Б

В

Г

25 °С

10 °С

5 °С

2,5 °С

 


Відповідь

83. Електрична лампа ліхтаря з вольфрамовою ниткою розжарення, що живиться від акумулятора напругою 12 В, має потужність 24 Вт. Обчисліть кількість електронів, які проходять через нитку розжарення лампи щосекунди. Елементарний електричний заряд дорівнює 1,6·10-19 Кл.

А

Б

В

Г

0,8 · 1019 

1,25 · 1019

1,6 · 1019

3,2 · 1019

 


Відповідь

84. Конденсатор, заряджений до напруги 100 В, розрядили, закоротивши його виводи залізною дротиною. У результаті протікання розрядного струму дротина нагрілася на 1 °С. Визначте, на скільки градусів нагріється дротина, якщо нею закоротити цей самий конденсатор, заряджений до напруги 200 В. Вважайте, що вся енергія електричного поля конденсатора перетворюється на внутрішню енергію дротини.

А

Б

В

Г

на 1,4 °С

на 2 °С

на 4 °С

на 8 °С

 


Відповідь

85. На рисунках наведено графіки залежності сили струму в різних споживачах від прикладеної напруги. Визначте, на якому рисунку зображено залежність, що характерна для резистора зі сталим опором.

А

Б

В

Г

zno_85 A

 

zno_85 B

 

zno_85 V

 

zno_85 G

 


 

Відповідь

86. Визначте, скільки витрачається енергії на рафінування 1 т міді, якщо напруга на електролітичній ванні згідно з технічними нормами дорівнює 0,4 В. Молярна маса міді 64· 10-3 кг/моль, валентність міді дорівнює 2. Стала Фарадея дорівнює 9,65-104 кг/моль.

А

Б

В

Г

≈ 2,4 ·109 Дж

 

≈ 1,2 ·109 Дж

 

≈ 0,6 ·109 Дж

 

≈ 0,3 ·109 Дж

 

 


Відповідь

87. При електролізі ZnSO4 виділилося 68 г цинку. Визначте затрачену при цьому енергію, якщо напруга на затискачах електролітичної ванни становить 10 В. Електрохімічний еквівалент цинку дорівнює 34·10-8 кг/Кл.

А

Б

В

Г

2000 МДж

2 МДж

50 кДж

20 кДж

 


Відповідь

88. Визначте вид розряду в газіzno_88

А

Б

В

Г

тліючий розряд

коронний розряд

іскровий розряд

дуговий розряд

 

Відповідь

89. Визначте вид розряду в газі.

zno_89

А

Б

В

Г

тліючий розряд

коронний розряд

іскровий розряд

дуговий розряд

 

Відповідь

90. Укажіть, яке з перелічених явищ називається термоелектронною емісією.

А іонізація нейтральних атомів при зіткненні з електронами

Б вибивання електронів з катоду при бомбардуванні його додатними іонами

В випромінювання електронів катодом при його нагріванні

Г збільшення енергії вільних електронів під впливом електричного поля
Відповідь

91. Визначте, яка з лампочок, зображених на схемі, світиться.

zno_91

А

Б

В

Г

Л1

Л2

Л3

Л4

 

Відповідь

92. Визначте, які лампочки спалахуватимуть при періодичному короткочасному замиканні та розмиканні вимикача, якщо індуктивність котушки L1 досить велика.

zno_92

А При замиканні вимикача спалахують обидві лампочки, при розмиканні обидві гаснуть.

Б При замиканні вимикача спалахує Л2, при розмиканні спалахує Л1.

В При замиканні вимикача спалахує Л1, при розмиканні спалахує Л2.

Г При замиканні та розмиканні вимикача жодна з лампочок спалахувати не буде.

Відповідь

93. Укажіть, у якому степені одиниця часу входить до одиниці магнітної індукції, що виражена через основні одиниці SI.

А

Б

В

Г

+2

+1

–1

–2

 


Відповідь

94. Установіть, взаємодію чого спостерігав Ерстед у своєму фундаментальному досліді.

А взаємодію двох провідників із струмом

Б взаємодію намагнічених голок із зарядженим ебонітовим диском

В взаємодію магнітної стрілки зі струмом, що протікає в електроліті

Г взаємодію магнітної стрілки з магнітним полем провідника, по якому тече струм


Відповідь

95. Провідник, кожен метр якого має масу 10 г, завис в однорідному магнітному полі перпендикулярно до його силових ліній. Визначте індукцію магнітного поля, коли сила струму в провіднику дорівнює 10 А. Вважайте, що g =10 м/с2.

А

Б

В

Г

0,1 Тл

1 Тл

0,001 Тл

0,01 Тл

 


Відповідь

96. Провідник зі струмом розташовано перпендикулярно до площини рисунка між полюсами магніту. Визначте напрям сили Ампера, що діє на провідник зі струмом.

 

 

 

 

 

А уліво, до полюса S

Б управо, до полюса N

В угору

Г униз

Відповідь

97. Поряд з котушкою, намотаною алюмінієвим дротом на немагнітному каркасі, підвішені на нитках два магніти (1 і 2). Визначте, що відбуватиметься з магнітами після замикання вимикача в електричному колі.

zno_97

А обидва магніти притягнуться до котушки

Б обидва магніти відштовхнуться від котушки

В магніти спочатку розвернуться на 180º, потім притягнуться до котушки

       Г магніт 1 притягнеться до котушки, магніт 2 відштовхнеться від неї

Відповідь

98. Електронний пучок утворює світлу пляму в центрі екрана осцилографа. Над центром екрана розмістили полосовий магніт, південним полюсом донизу. Визначте, у який бік відхилиться пляма на екрані.

А

Б

В

Г

ліворуч

праворуч

угору

униз

 


Відповідь

99. Мідний провідник, маса якого дорівнює 2 г, довжина – 10 см, уміщений горизонтально в однорідне магнітне поле з індукцією 20 мТл. Вектор магнітної індукції горизонтальний і перпендикулярний до провідника. Визначте силу струму, яка повинна бути у провіднику, щоб він «завис» у магнітному полі. Вважайте, що g = 10 м/с2.

А

Б

В

Г

0,1 А

10 А

20 А

10 000 А

Відповідь

100. У однорідне магнітне поле перпендикулярно до напряму вектора магнітної індукції  зі швидкістю υ влітає електрон. Під дією магнітного поля електрон описує дугу радіусом 1 см. Вектор магнітної індукції збільшили до  . Визначте, з якою швидкістю має тепер влетіти в це поле в тому самому напрямі електрон, щоб радіус кривизни його траєкторії дорівнював 2 см.

А

Б

В

Г

4υ

2υ

υ

υ/4

 


Відповідь

101. Прямий провідник розташований в однорідному магнітному полі з індукцією 0,2 Тл перпендикулярно до ліній індукції. Визначте, з якою силою діє поле на провідник, якщо його довжина дорівнює 5 см, а сила струму в ньому – 4 А.

А

Б

В

Г

4 мН

16 мН

40 мН

4 Н

 


Відповідь

102. У магнітне поле зі сталою магнітною індукцією влітає електрон. Визначте, яка сила діє на електрон.

А

Б

В

Г

сила Ампера

сила Лоренца

сила Архімеда

сила Кулона

 


Відповідь

103. Магнітний потік усередині контуру з площею поперечного перерізу 10 см2 становить 0,2 мВб. Визначте перпендикулярну до площини контуру складову індукції магнітного поля всередині контуру. Поле вважайте однорідним.

А

Б

В

Г

0,02 Тл

5 Тл

0,5 Тл

0,2 Тл

 


Відповідь

104. Після розмикання кола живлення котушки з індуктивністю 2 Гн на клемах вимикача виникала ЕРС самоіндукції 300 В. Сила струму до розмикання кола становила 1,5 А. Вважаючи, що сила струму в колі змінювалася рівномірно, визначте час існування струму в котушці після розмикання кола.

А

Б

В

Г

10 мс

100 мс

1 мс

0,1 мс

 


Відповідь

105. Заряджений конденсатор ємністю С з’єднали з котушкою, індуктивність якої дорівнює L. Визначте, через який час уся енергія електричного поля конденсатора перетвориться в енергію магнітного поля котушки. Активним опором елементів кола можна знехтувати.

А

Б

В

Г

 


Відповідь

106. Вектор   магнітної індукції однорідного магнітного поля напрямлений перпендикулярно до площини рамки, що має площу 150 см2. Визначте модуль вектора, якщо магнітний потік, що проходить крізь рамку, дорівнює 600 мкВб.

А

Б

В

Г

40 мТл

90 мТл

400 мТл

900 мТл

 


Відповідь

107. На рис. А зображено графік залежності координати тіла від часу при гармонічних коливаннях. Визначте, який з графіків (рис. Б) виражає залежність імпульсу тіла, що коливається, від часу.

zno_004

А

Б

В

Г

4

3

2

1

 

Відповідь

108. На рис. А зображено графік залежності координати тіла від часу при гармонічних коливаннях. Визначте, який із графіків (рис. Б) виражає залежність імпульсу тіла, що коливається, від часу

zno_108

А

Б

В

Г

1

2

3

4


Відповідь

109. Період вертикальних коливань тягаря на пружині дорівнює 6 с. Визначте, яким буде період коливань, якщо масу тягаря збільшити у 8 разів, а жорсткість пружини збільшити в 2 рази.

А

Б

В

Г

1,5 с

3 с

12 с

24 с

 


Відповідь

110. Посудина з водою, у дні якої є невеликий отвір, здійснює вертикальні коливання на пружині. Початковий період коливань дорівнює 4 с. Вода потроху витікає. Визначте, яким буде період коливань, коли маса посудини з водою зменшиться в 4 рази.

А

Б

В

Г

16 с

1 с

4 с

2 с

 


Відповідь

111. Визначте період вертикальних коливань тягарця масою 350 г на пружині жорсткістю 140 Н/м. Вважайте, що π = 3,14.

А

Б

В

Г

0,157 с

0,314 с

0,471 с

0,628 с

 


Відповідь

112. Маятник, який можна вважати математичним, здійснив за певний інтервал часу 100 коливань. Довжину нитки маятника збільшили в 4 рази. Визначте кількість коливань маятника за такий же інтервал часу.

А

Б

В

Г

25

50

200

400

 


Відповідь

113. Плавучий буй за 45 с піднявся на гребенях хвиль 15 разів. Визначте швидкість хвиль, якщо відстань між їхніми гребенями дорівнює 3 м.

А

Б

В

Г

0,33 м/с

1 м/с

3 м/с

9 м/с


Відповідь

114. Максимальна відстань виявлення об’єкта локатором становить 150 км. Визначте частоту випромінювання високочастотних імпульсів цим радіолокатором. Максимальна відстань виявлення не залежить від потужності радіолокатора. Швидкість світла дорівнює 3·108 м/с.

A 1000 імпульсів за секунду
Б 2000 імпульсів за секунду
В 4000 імпульсів за секунду
Г 8000 імпульсів за секунду


Відповідь

115. У повітрі поширюється звукова хвиля з частотою 1,7 кГц. Визначте довжину хвилі, якщо швидкість звуку в повітрі дорівнює 340 м/с.

А

Б

В

Г

5 см

20 см

58 см

580 см


Відповідь

116. Частота вільних електромагнітних коливань у контурі дорівнює 20 кГц. Визначте частоту, якщо конденсатор ємністю 0,2 мкФ замінити конденсатором ємністю 5 мкФ.

А

Б

В

Г

400 кГц

4 кГц

800 Гц

8 кГц


Відповідь

117. Коливання напруги на конденсаторі, увімкненому в коло змінного струму, описуються рівнянням U=50cos100πt, де всі величини виражені в одиницях SІ. Ємність конденсатора дорівнює 2 мкФ. Визначте заряд конденсатора через половину періода після початку коливань.

А

Б

В

Г

1·10-4 Кл

10-2 Кл

0 Кл

5·10-5 Кл


Відповідь

118. Частота вільних коливань у коливальному контурі з ідеальних конденсатора та котушки дорівнює 2 кГц. Ті самі конденсатор і котушку з’єднали послідовно та підключили до джерела змінного струму. Визначте, як змінюватиметься амплітудне значення сили струму Im в колі, якщо частоту змінного струму повільно збільшувати від 1 до 3 кГц. Амплітуда напруги є сталою.

А Im весь час зростатиме

Б Im  весь час зменшуватиметься

В Im  зростатиме, а потім зменшуватиметься

       Г Im  зменшуватиметься, а потім зростатиме


Відповідь

119. Частота вільних електромагнітних коливань у коливальному контурі дорівнює 1 кГц. Визначте індуктивність котушки контура, якщо ємність конденсатора становить 0,5 мкФ. Вважайте, що π2 = 10.

А

Б

В

Г

2 Гн

0,2 Гн

0,1 Гн

0,05 Гн


Відповідь

120. Ідеальний коливальний контур складається з конденсатора ємністю 1 нФ і котушки індуктивністю 10 мкГн. Укажіть, на яку довжину хвилі випромінювання резонує цей контур. Швидкість світла дорівнює 3·108 м/с.

А

Б

В

Г

≈ 4·103 м

≈ 1,9·103 м

≈ 1,8·105 м

≈ 4·105 м


Відповідь

121. Ідеальний коливальний контур складається з конденсатора ємністю 1 нФ і котушки. Визначте індуктивність котушки, якщо цей контур резонує на довжину хвилі випромінювання 188,4 м. Швидкість світла дорівнює 3·108 м/с.

А

Б

В

Г

5 мкГн

50 мкГн

1 мкГн

10 мкГн


Відповідь

122. Індуктивність котушки коливального контура дорівнює 20 мГн. Визначте ємність конденсатора, якщо максимальна напруга на ньому становить 80 В, а максимальна сила струму в котушці дорівнює 2 А. Коливання в контурі вважайте незатухаючими.

А

Б

В

Г

2,5 мкФ

7,5 мкФ

12,5 мкФ

20 мкФ


Відповідь

123. Відомо, що трансформатор під навантаженням гуде. Причиною виникнення звуку є

А зміна довжини дроту при нагріванні.

Б коливання витків обмоток унаслідок магнітної взаємодії.

В коливання пластинок осердя при перемагнічуванні.

     Г розширення повітря при нагріванні.


Відповідь

124. Електромагнітна хвиля поширюється в просторі. Виберіть правильне твердження.

А Швидкість електромагнітних хвиль у вакуумі залежить від довжини хвилі.

Б Вектор магнітної індукції поля хвилі напрямлений у бік її поширення.

В Електромагнітна хвиля є поперечною хвилею.

       Г Для поширення електромагнітних хвиль потрібне пружне середовище.


Відповідь

125. Увечері від хлопчика, який знаходиться неподалік ліхтарного стовпа, на землі утворилася тінь. Якщо хлопчик відійде на 1 м від ліхтарного стовпа, тінь хлопчика стане довшою на 50 см. Визначте висоту ліхтаря над землею, якщо зріст хлопчика дорівнює 1,5 м. Ліхтар закріплено на верхівці стовпа.

А

Б

В

Г

3 м

3,5 м

4 м

4,5 м


Відповідь

126. Визначте кут падіння променя α на поверхню, що розділяє два середовища, якщо заломлений і відбитий промені утворюють кут 90°. Показник заломлення другого середовища відносно першого n.

А

Б

В

Г

α

= n tg n

α

= ctg n

α

= 1/arctg n

α

= arctg n


Відповідь

127. Виберіть правильне закінчення твердження: якщо світловий промінь падає під певним кутом на поліровану металеву поверхню, то спостерігається

А заломлення.

Б дзеркальне відбивання.

В повне поглинання.

Г розсіяне відбивання.


Відповідь

128. Світловий промінь переходить із середовища 1 у середовище 2 (див. рисунок). Виберіть правильне твердження.

 

А Промінь переходить із середовища 1 у середовище 2, не заломлюючись.

Б Кут падіння променя більший від кута заломлення.

В Швидкість світла в середовищі 1 менша, ніж у середовищі 2.

Г Довжина світлової хвилі в середовищі 2 менша від довжини хвилі в середовищі 1.


Відповідь

129. Світловий промінь, що падає з повітря на поверхню прозорої рідини, після заломлення відхиляється від початкового напряму на 15°. Визначте показник заломлення рідини, якщо кут падіння променя дорівнює 45°. Відповідь округліть до десятих.

А

Б

В

Г

1,2

1,4

1,5

1,7


Відповідь

130. На рисунку зображено світловий промінь, що падає на лінзу. Укажіть, на якому з рисунків правильно проілюстровано подальше поширення цього променя.

А

Б

В

Г


Відповідь

131. У деяку точку простору приходять дві когерентні світлові хвилі з різницею ходу 1,2 мкм. Визначте, якою може бути довжина хвилі (із запропонованих варіантів), щоб у цій точці спостерігався інтерференційний максимум.

А

Б

В

Г

450 нм

525 нм

600 нм

675 нм


Відповідь

132. Взаємне посилення чи послаблення двох когерентних світлових хвиль називається

А дифракцією світла.

Б інтерференцією світла.

В відбиванням світла.

         Г заломленням світла.


Відповідь

133. На ракеті, що стартувала з Землі і з великою швидкістю наближається до космічної станції, увімкнули прожектор, промінь світла від якого напрямлений на космічну станцію. Порівняйте значення швидкості світла відносно Землі, станції та ракети і виберіть правильне твердження.

А Значення швидкості світла відносно Землі є найбільшим.

Б Значення швидкості світла відносно Землі, станції і ракети є однаковими.

В Значення швидкості світла відносно ракети є найбільшим.

Г Значення швидкості світла відносно космічної станції є найбільшим.


Відповідь

134. Визначте, до якої швидкості треба розігнати електрон, щоб його маса руху стала вдвічі більшою, ніж його маса спокою. Вважайте, що ≈0,.87

А

Б

В

Г

≈ 0,3·108 м/с

≈ 0,8·108 м/с

≈ 2,6·108м/с

≈ 2,8·108 м/с


Відповідь

135. Визначте масу протона у системі відліку, відносно якої він рухається зі швидкістю 0,8×с. Маса спокою протона mp0.

А

Б

В

Г

0,6× mp0

× mp0

× mp0

2,4× mp0


Відповідь

 

136.136 Тіло отримало внаслідок теплопровідності кількість теплоти Q і внаслідок випромінювання втратило енергію, що дорівнює  . Визначте, як змінилася маса спокою тіла. Швидкість світла у вакуумі дорівнює с.

А

Б

В

Г

зменшилася на 

зменшилася на

 

збільшилася на

 

збільшилася на

 


Відповідь

 

137. Визначте максимальний імпульс, який може передати фотон видимого випромінювання з довжиною хвилі 660 нм дзеркалу, яке повністю відбиває світло. h = 6,6·10-34 Дж·с.

А

Б

В

Г

2·10-27 (кг·м)/с

3,3·10-27 (кг·м)/с

4,4·10-40 (кг·м)/с

1·10-2 (кг·м)/с


Відповідь

138. Визначте довжину хвилі випромінювання фотона, якщо максимальний імпульс, який може передати фотон дзеркалу, що повністю відбиває світло, дорівнює 2·10-27 (кг·м)/с. h = 6,6·10-34 Дж·с.

А

Б

В

Г

330 нм

660 нм

990 нм

1320 нм


Відповідь

139. Укажіть співвідношення між частотою випромінювання ν, що падає на метал, і червоною межею фотоефекту νmin , якщо максимальна кінетична енергія фотоелектронів у 4 рази менша, ніж робота виходу.

А

Б

В

Г

ν=1,25νmin

ν=2νmin

ν=2,5νmin

ν=0,25νmin


Відповідь

140. На рис.А зображено спектри поглинання атомів натрію, гідрогену та гелію. Визначте, з яких компонентів складається газова суміш, спектр якої подано на рис. Б.

 

A натрій і гідроген

Б натрій і гелій

В гелій і гідроген

        Г натрій, гідроген і гелій


Відповідь

141. На рис.А зображено спектри поглинання атомів натрію, гідрогену та гелію. Визначте, з яких компонентів складається газова суміш, спектр якої подано на рис. Б.

 

А натрій, гідроген і гелій

Б натрій і гелій

В натрій і гідроген

         Г гелій і гідроген


Відповідь

142. Визначте, як змінюються порядковий номер (Z) елемента в періодичній системі та його масове число (А) при випромінюванні альфа-частинки.

А Z збільшується на одиницю, A залишається незмінним

Б Z і A зменшуються на одиницю

В Z зменшується на дві одиниці, A зменшується на чотири одиниці

        Г Z збільшується на дві одиниці, A зменшується на чотири одиниці


Відповідь

143. Речовину по черзі опромінюють пучками різних частинок, що мають невелику кінетичну енергію. Визначте, які з цих частинок можуть бути захоплені ядрами атомів.

А

Б

В

Г

α-частинки

електрони

протони

нейтрони


Відповідь

144. Період піврозпаду ядер ізотопу хімічного елемента – дві години. Визначте, яка частина ядер від їхньої початкової кількості розпадається за чотири години.

А

Б

В

Г

25 %

50 %

75 %

100 %

 


Відповідь

145. Період піврозпаду радіоактивного ізотопу дорівнює 1 годині. Визначте, яке твердження є правильним для цього ізотопу.

А Розпад усіх ядер даного ізотопу відбудеться за 2 години.

Б Одна восьма частина з досить великої кількості ядер розпадеться за 15 хвилин.

В Половина з досить великої кількості ядер розпадеться за 1 годину.

       Г Одна чверть усіх ядер розпадеться за 0,5 години.

 


Відповідь

146. На рисунку зображено треки двох частинок, отримані за допомогою камери Вільсона, що перебувала в однорідному магнітному полі. Вектор магнітної індукції поля перпендикулярний до площини рисунка. Частинки пролетіли крізь свинцеву пластинку C. Визначте знаки електричних зарядів частинок.

 

А

Б

В

Г

перша–додатна, друга–додатна

перша–додатна, друга–від’ємна

перша–від’ємна, друга–додатна

перша–від’ємна, друга–від’ємна

 


Відповідь

147. Ядро   випроменило нейтрон. Укажіть число нуклонів у новому ядрі.

А

Б

В

Г

26

58

25

59

 


Відповідь

148. Ізотоп якого елемента утворюється при електронному β-розпаді

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 


Відповідь

149. Унаслідок ядерної реакції між ядрами Дейтерію  і Молібдену утворилося ядро Технецію Укажіть, яка частинка утворилася в результаті цієї реакції.

А

Б

В

Г

 

 

 

 


Відповідь

150. Унаслідок ядерної реакції між ядрами Дейтерію і Тритію утворилося ядро Гелію  Укажіть, яка ще частинка утворилася в результаті цієї реакції.

А

Б

В

Г

 


Відповідь

151. Установіть відповідність між назвою сили та її аналітичним записом (формулою).

1 сила тертя ковзання

2 сила Архімеда

3 сила пружності

4 сила гравітації між Сонцем і Землею

           

 


Відповідь

152. Установіть відповідність між назвами сил та їхнім аналітичним записом (формулою).

1 сила тертя ковзання

2 сила Ампера

3 сила поверхневого натягу

4 сила Архімеда

           

 


Відповідь

153. Установіть відповідність між фізичним законом і формулою, що його описує.

1 закон збереження імпульсу

2 другий закон динаміки Ньютона

3 третій закон динаміки Ньютона

4 закон всесвітнього тяжіння

           

 


Відповідь

154. Установіть відповідність між процесами та формулами, що їх описують.

1 Розтягується гумова нитка.

2 Тіло падає на землю.

3 Черевик ковзає по підлозі.

4 М’яч плаває на поверхні озера.

           

 


Відповідь

155. Установіть відповідність між процесами та формулами, що їх описують.

1 Взаємодіють Земля і Місяць.

2 Гайку закручують гайковим ключем.

3 Тіло коливається на пружині.

4 Кульки пружно зіткнулися.

           

 


Відповідь

156. На рисунку зображено графік залежності механічної напруги σ в мідному дроті від відносного видовження дроту . Установіть відповідність між точками K, L, M, N на графіку і характером деформації дроту.

 

1 точка K

2 точка L

3 точка M

4 точка N

 

           

А Деформація непружна, спостерігається текучість.

Б Деформація пружна, закон Гука не виконується.

В Деформація непружна, закон Гука виконується.

Г Деформація пружна, закон Гука виконується.

Д Деформація непружна, відповідає границі міцності.

 


Відповідь

157. Установіть відповідність між назвами формул, що стосуються коливань, та власне самими формулами.

1 Період коливань тіла, що здійснює коливання на пружині.

2 Рівняння гармонічних коливань.

3 Потенціальна енергія тіла, що здійснює горизонтальні коливання на пружині.

4 Період коливань математичного маятника.

 

           

.

 


Відповідь

 

158. Установіть відповідність між назвою процесу, що відбувається з постійною масою ідеального газу, та характеристиками термодинамічного процесу.

 

1 Q >0, A >0

2 Q = 0, A < 0

3 Q < 0, A = 0

4 Q < 0, A < 0

           

А ізохорне охолодження

Б ізобарне стискання

В ізотермічне розширення

Г ізохорне нагрівання

Д адіабатне стискання

.

 


Відповідь

 

159. Установіть відповідність між назвою та описом явища згідно з молекулярно-кінетичною теорією.

 

1 випаровування

2 охолодження

3 нагрівання

4 плавлення

           

А збільшується середня швидкість хаотичного руху молекул

Б будується кристалічна решітка

В руйнується кристалічна решітка

Г зменшується середня швидкість хаотичного руху молекул

Д з поверхні вилітають найбільш “швидкі” молекули .

 


Відповідь

 

160. Установіть відповідність між назвою та описом явища згідно з молекулярно-кінетичною теорією.

 

1 випаровування

2 кристалізація

3 нагрівання

4 плавлення  

           

А збільшується середня швидкість хаотичного руху молекул

Б будується кристалічна решітка

В руйнується кристалічна решітка

Г молекули не взаємодіють одна з одною

Д з поверхні вилітають найбільш “швидкі” молекули

 


Відповідь

 

161. Установіть відповідність між властивостями речовини та станом речовини.

 

1 Речовина зберігає об’єм, але не зберігає форму.

2 Тиск речовини за сталої температури обернено пропорційний об’єму.

3 Речовина є анізотропною.

4 Тиск речовини за сталої температури не залежить від об’єму.

 

 

           

А полікристал

Б насичена пара

В монокристал

Г ідеальний газ

Д рідина

 

 


Відповідь

 

162. Установіть відповідність між указаними діями і результатами (можливими змінами опору провідника).

 

1 Неізольований металевий дріт склали удвоє.

2 Неізольований металевий дріт протягли

через волочильний верстат: довжина дроту

збільшилася у 2 рази, а маса не змінилася.

3 На неізольованому металевому дроті нарізали

різьбу, у результаті цього площа його

поперечного перерізу зменшилася вдвічі по всій довжині.

4 Неізольований металевий дріт вкрили ізоляцією.

 

           

А Опір провідника не змінився.

Б Опір провідника збільшився

 в 4 рази.

В Опір провідника збільшився

в 2 рази.

Г Опір провідника зменшився

 в 4 рази.

Д Опір провідника зменшився

до нуля.

 

 


Відповідь

 

163. У зображеному на рисунку електричному колі ключ розімкнено. Розгляньте схему та встановіть відповідність між твердженнями. Вимірювальні прилади вважайте ідеальними.

 

1 Викрутили обидві лампочки.

2 Ковзний контакт реостата

посунули ліворуч.

3 Замкнули ключ.

4 Викрутили одну лампочку.

           

А Показ амперметра зменшиться (не до нуля), показ вольтметра збільшиться.

Б Показ амперметра зменшиться до нуля,

показ вольтметра збільшиться.

В Покази амперметра і вольтметра збільшаться.

Г Показ амперметра збільшиться, а показ вольтметра зменшиться.

Д Перегорить плавкий запобіжник.

 

 


Відповідь

 

164. Установіть відповідність між назвами середовищ і поняттями (термінами), що стосуються проходження електричного струму в цих середовищах

 

 

 1. 1 газ
 2. 2 напівпровідник
 3. 3 розчин електроліту
 4. 4 метал

 

           

А домішкова провідність

Б електроліз

В тліючий розряд

Г питомий опір

Д діелектрична проникність

 

 


Відповідь

 

165. Установіть відповідність між переліком вільних носіїв електричних зарядів, що забезпечують проходження струму у речовині, та відповідними речовинами.

 

 

 1. 1вільні електрони
 2. 2 позитивні та негативні йони
 3. 3 електрони, позитивні та негативні йони
 4. 4 «дірки» та електрони

 

 

           

А газ

Б електроліт

В метал

Г діелектрик

Д напівпровідник

 

 


Відповідь

 

166. Установіть відповідність між назвами фізичних величин та їх позначеннями.

 

 

1 електрорушійна сила

2 магнітний потік

3 індуктивність

4 вектор магнітної індукції

           

А L

Б C

В Ф

Г ε

Д В

 


Відповідь

 

167. Установіть відповідність між назвами одиниць фізичних величин і фізичними величинами, для вимірювання яких вони використовуються

 

 

 

 1. 1 електроємність
 2. 2 магнітна індукція
 3. 3 електричний заряд
 4. 4 сила струму

 

           

А тесла

Б вольт

В ампер

Г кулон

Д фарад

 


Відповідь

 

168. Установіть відповідність між рівняннями гармонічних коливань та числовими значеннями частоти коливань.

 

 

 1. 1 x = 0,1 cos πt

2 x = 0,04 sin 80πt

3 x = 0,02 cos 200πt

4 x = 0,1 cos 0,2πt

           

А 0,1 кГц

Б 80 Гц

В 0,1 Гц

Г 40 Гц

Д 0,5 Гц

 


Відповідь

 

169. Установіть відповідність між прізвищами видатних учених та їхнім науковим доробком.

 

 

1 Гейгер Г., Мюллер В.

2 Столєтов О.

3 Ейнштейн А.

4 Резерфорд Е.

           

А планетарна (ядерна) модель будови атома

Б теорія відносності

В квантова теорія будови атома

Г експериментальна реєстрація заряджених частинок

Д явище фотоефекта

 


Відповідь

 

170. Установіть відповідність між назвами приладів для реєстрації радіоактивного випромінювання та фізичними процесами, на яких ґрунтується робота цих приладів.

 

 

1 лічильник Гейгера-Мюллера

2 бульбашкова камера

3 камера Вільсона

4 фотоемульсійний лічильник .

           

А іонізація молекул рідини

Б випромінювання квантів світла люмінофором,

на який потрапляють частинки

В іонізація молекул фотоемульсії

Г утворення центрів конденсації за рахунок іонізації молекул газу

Д газовий розряд унаслідок іонізації молекул газу

 


Відповідь

 

171. По паралельних дорогах в одному напрямку рухаються поїзд довжиною 100 м і легковий автомобіль. Швидкість поїзда дорівнює 54 км/год, швидкість автомобіля 72 км/год. Визначте, скільки часу знадобиться автомобілю, щоб випередити поїзд (проїхати від останнього до першого вагона). Відповідь запишіть у секундах.

 


Відповідь

 

172. Рухаючись проти течії, катер зачепив бакен і відірвав його від якоря, після чого продовжив рухатися далі. Через 20 хвилин катер розвернувся й одразу рушив у зворотному напрямку за течією. Визначте, через скільки хвилин з моменту розвороту він наздожене відірваний бакен, який несе течія. Швидкість течії в 5 разів менша, ніж швидкість руху катера у стоячій воді.

 

 


Відповідь

 

173. Пропливаючи під мостом проти течії річки, весляр загубив капелюх. Виявивши пропажу через 10 хвилин, весляр повернув назад і підібрав капелюх на відстані 1 км нижче за течією від мосту. Визначте (у кілометрах за годину) швидкість течії річки.

 

 


Відповідь

 

174. Рух тіла описується рівнянням x = – 5 + 2t + 9t2, де всі величини виражені в одиницях SІ. Визначте (у м/с2) прискорення, з яким рухається тіло.

 

 


Відповідь

 

175. Визначте, який шлях пройшло тіло за 10 с під час рівноприскореного руху, якщо його початкова швидкість становить 20 м/с, а прискорення, що дорівнює за модулем 5 м/с2, напрямлене протилежно до початкової швидкості. Відповідь запишіть у метрах.

 

 


Відповідь

 

176. Два хлопці розтягують гумовий джгут у протилежні боки, прикріпивши до його кінців динамометри. Визначте (у ньютонах) силу пружності, що виникає в джгуті, коли обидва динамометри показують 10 Н.

 

 


Відповідь

 

177. Тіло, маса якого дорівнює 990 г, лежить на горизонтальній поверхні. У тіло влучає куля масою 10 г і застрягає в ньому. Швидкість кулі дорівнює 600 м/с і напрямлена горизонтально. Визначте, з якою швидкістю (у м/с) почне рухатися тіло після попадання в нього кулі. Тертям між тілом та поверхнею можна знехтувати.

 

 


Відповідь

 

178. Тіло, маса якого дорівнює 990 г, лежить на горизонтальній поверхні. У нього влучає куля масою 10 г і застрягає в ньому. Швидкість кулі напрямлена горизонтально. Визначте (у м/с) початкову швидкість кулі, якщо після її влучання в тіло, воно починає рухатися зі швидкістю 6 м/с. Тертям між тілом та поверхнею можна знехтувати.

 

 


Відповідь

 

179. У мішку з піском масою 1 кг, що висить на легкому підвісі завдовжки 10 м, застряє куля масою 10 г, яка летіла горизонтально зі швидкістю 1010 м/с. Визначте кут, на який відхилиться підвіс від вертикалі. Вважайте, що g = 10 м/с2. Відповідь запишіть у градусах.

 

 


Відповідь

 

180. Візок масою 2 кг рухається рівномірно прямолінійно зі швидкістю 3 м/с. На візок з висоти 0,5 м падає шматок глини масою 1 кг і прилипає до нього. Визначте механічну енергію, яка перетворилася у внутрішню у процесі такої взаємодії. Вважайте, що g = 10 м/с2. Відповідь запишіть у джоулях.

 

 


Відповідь

 

181. Визначте, у скільки разів треба збільшити потужність двигуна водяного насоса, щоб він через трубу такого самого перерізу за одиницю часу подавав утричі більше води.

 

 


Відповідь

 

182. Обчисліть модуль прискорення, з яким рухатиметься система, якщо прибрати підставку з-під лівого вантажу. Усі чорні та білі важки, з яких складено вантажі, мають однакову масу. Вважайте, що g =10 м/с2. Відповідь запишіть у м/с2.

 

 


Відповідь

 

183. З балона випустили 2 г газу, в результаті чого тиск у ньому знизився на 10%. Визначте (у м3) місткість балона, якщо густина газу в початковий момент була 0,2 кг/м3. Температура газу в балоні не змінювалася.

 

 


Відповідь

 

184. Визначте початкову абсолютну температуру азоту масою 0,28 кг, якщо при ізобарному нагріванні до температури 500 К газ виконав роботу 8,31 кДж. Молярна маса азоту дорівнює 0,028 кг/моль, R = 8,31 Дж/(моль·K). Відповідь запишіть у кельвінах

 

 


Відповідь

 

185. Визначте кількість теплоти, яку отримав ідеальний газ під час процесу, зображеного на графіку. Урахуйте, що внутрішня енергія ідеального газу залежить тільки від його температури. Відповідь запишіть у джоулях.

 

 


Відповідь

 

186. Температура в нагрівачі теплового двигуна дорівнює 227 °С, температура холодильника дорівнює 27 °С. Визначте (у відсотках) максимально можливе значення ККД теплового двигуна.

 

 


Відповідь

 

187. До посудини, де знаходилося 5 кг води, температура якої дорівнює 20° С, вливають 3 кг окропу. Визначити температуру (у градусах Цельсія) води після встановлення теплової рівноваги. Теплоємністю посудини знехтуйте.

 

 


Відповідь

 

188. До посудини, у якій знаходилося 5 кг води, температура якої дорівнює 20 °С, вливають деяку кількість окропу. Визначте масу (в кілограмах) влитого окропу, якщо після встановлення теплової рівноваги температура суміші становила 50 °С. Теплоємністю посудини знехтуйте.

 

 


Відповідь

 

189. У капілярній трубці радіусом 0,5 мм рідина піднялась на 11 мм. Визначте (у кг/м3) густину даної рідини, якщо її коефіцієнт поверхневого натягу становить 0,022 Н/м. Вважайте, що g = 10 м/с2.

 

 


Відповідь

 

190. У капілярі, зануреному одним кінцем у воду, вода піднімається на висоту 10 мм. Визначте (у міліметрах), якої максимальної довжини (висоти) стовпчик води може втримати вертикальний капіляр із двома відкритими в повітрі кінцями.

 

 


Відповідь

 

191. Коли кожній із двох однакових кульок, підвішених в одній точці на нитках довжиною 20 см, надали заряд 40 нКл, нитки відхилилися від вертикалі на 45°. Визначте масу кожної з кульок у міліграмах. Вважайте, що g = 10 м/с2,

 

 


Відповідь

 

192. Коли працює телевізор, електрони вилітають з електронної гармати кінескопа, що має нульовий потенціал, і досягають анода, потенціал якого дорівнює 25 кВ. Визначте роботу (у джоулях), виконану електричним полем при переміщенні електронів, якщо

 

 


Відповідь

 

193. Коли працює телевізор, електрони вилітають з електронної гармати кінескопа, що має нульовий потенціал, і досягають анода. Знайдіть потенціал анода (у кіловольтах) за умови, що робота, виконана електричним полем при переміщенні електронів, дорівнює 250 Дж, а загальний заряд, який перенесли електрони за час перегляду реклами, дорівнює 0,01 Кл.

 

 


Відповідь

 

194. Два конденсатори з’єднані послідовно. На одному з них написано “1 мкФ, 6 В”, на другому написано “2 мкФ, 6 В”. Яку максимально допустиму напругу можна прикласти до цієї ділянки кола. Відповідь запишіть у вольтах.

 

 


Відповідь

 

195. Електрична схема складається з джерела струму, реостата, вольтметра та амперметра. Спочатку сила струму в колі дорівнювала 3 А, а напруга на реостаті становила 3 В. Коли опір реостата змінили, сила струму зменшилася до 1,5 А, а напруга на реостаті збільшилася до 4,5 В. Визначте (у вольтах) ЕРС джерела струму.

 

 


Відповідь

 

196. Електричне коло складається з гальванічного елемента (1), амперметра (2), перемикача (3) і двох резисторів. Опір резистора А дорівнює 1 Ом. Якщо змінювати положення перемикача, то покази амперметра змінюються. Знайдіть опір (в омах) резистора Б, якщо внутрішній опір гальванічного елемента дорівнює 0,8 Ом.

 

 


Відповідь

 

197. Електричне коло складається з гальванічного елемента (1), амперметра (2), перемикача (3) і двох резисторів з опорами 1 Ом і 2 Ом. Якщо змінювати положення перемикача, покази амперметра змінюються. Знайдіть внутрішній опір гальванічного елемента (в омах).

 

 


Відповідь

 


198. У електричному колі, зображеному на рисунку, внутрішній опір джерела струму дорівнює 1Ом, повний опір реостата дорівнює 6 Ом, активний опір котушки дорівнює 2 Ом. Спочатку ковзний контакт реостата знаходився в крайньому лівому положенні, а ключ – у положенні 1. Коли ключ перевели в положення 2, у конденсаторі та котушці виникли вільні електромагнітні коливання. Визначте, у скільки разів збільшиться початкова амплітуда коливань, якщо установити опір реостата рівним 3 Ом та повторити дослід.

 

 


Відповідь

 

199. Для проведення лабораторної роботи з дослідження ККД установки з електричним нагрівником зібрали електричне коло з джерела постійного струму (1), вимикача (2), амперметра (3) та дротяної спіралі (5). До калориметра (4) налили 180 мл води і встановили термометр (6). Покази термометра до замикання вимикача (2) зображені на фото І. Покази термометра через 20 хвилин після замикання електричного кола зображені на фото ІІ. Визначте (у відсотках) ККД даної установки. Сила струму протягом досліду залишалася незмінною. Опір дротяної спіралі дорівнює 2 Ом. Густина води 1000 кг/м3; питома теплоємність води 4,2·103 Дж/(кг·К), теплоємність калориметра мала.

 

 


Відповідь

 

200. Електричне коло складається з гальванічного елемента (1) з внутрішнім опором 0,5 Ом, магазину резисторів (2), реостата (3) та амперметра (4). Проведено два досліди (див. фотографії). Визначте кількість теплоти, що виділялася за 1 хв у обмотці реостата під час досліду 1. Опір реостата в обох дослідах однаковий. Результат запишіть у джоулях.

Довідка. Магазин резисторів являє собою чотири послідовно з’єднані дротяні спіралі, опори яких дорівнюють 1 Ом, 2 Ом, 2 Ом, 5 Ом. Кожна спіраль може вмикатися в електричне коло чи вимикатися з нього шляхом видалення чи встановлення спеціальної металевої перемички. Коли всі перемички вставлені, загальний опір магазину можна вважати рівним нулю, коли всі видалені — рівним 10 Ом.

 

 


Відповідь

 

 


Відповідь

 

 


Відповідь

 

 


Відповідь

 

 


Відповідь

 

 


Відповідь

 

 


Відповідь

 

 


Відповідь

 

 


Відповідь

 

 


Відповідь

 

 


Відповідь

 

 


Відповідь

 

 


Відповідь

 

 


Відповідь

 

 


Відповідь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назад